Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Kotlíková dotace

Jsou nějaké novinky v kotlíkových dotacích?

Ano, nastaly změny v průběhu realizace výměny kotle v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou "Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" a v souladu se "Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1", respektive v souladu s posudkem energetického specialisty. Nový zdroj tepla musí být zapsán na "Seznamu výrobků a technologií", který je dostupný na webu SFZP, a mít tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu. O jakoukoliv změnu je nutné požádat poskytovatele v dostatečném předstihu (nejlépe před samotnou realizací a odevzdáním vyúčtování dotace), a to písemně.

Žádost o změnu zašlete poštou na adresu:
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

anebo přineste osobně na podatelnu krajského úřadu. Žádost o změnu musí minimálně obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele
- pořadové číslo žádosti
- popis původního stavu, který žádáte změnit
- popis nového stavu
- zdůvodnění
- podpis

Nejčastější změny:
- změna typu nového zdroje tepla
- změna „mikro“ energetického opatření
- vznik nové finanční položky, např. v původní žádosti není schválena finanční částka na akumulační nádobu, otopnou soustavu anebo jiná položka
- změna / výmaz SVT kódu z žádosti

Před uzavřením "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" není možné převést rodinný dům na jiného majitele.

Které kotle VIADRUS jsou zaregistrované v SVT a jakou na ně dostanu dotaci?

V dokumentu jsou uvedeny kotle zaregistrované k 1.11.2016 s uvedením procentuální výše dotace.

VIADRUS SVT

Registrované kotle najdete i na webu SFZP.

Kotlíková dotace s VIADRUSem a kolik ušetřím za topení

Kalkulačka nákladů pro jednotlivé typy kotlů a snížení nákladů na topení

V kalkulačce vyplňte požadované kolnky a dozvíte se výši dotace, návratnost invstice a úspory za vytápění

Kalkulačka

2016 - Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu  technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Bližší informace naleznete zde.

Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro získání oprávnění k provádění revizí kotlů VIADRUS dle zákona č. 201/2012?

Musíte splnit následující požadavky:

1) registrace u některého servisního centra VIADRUS
2) platný certifikát servisního technika VIADRUS

Musím Protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

K předložení Protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a  jehož příkon je 10 kW včetně a vyšší jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle. 

Kdo mi provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.  Kontrolu kotlů VIADRUS mohou tedy provést jen osoby s osvědčením od naší společnosti

Seznam těchto oprávněných osob je přístupný na těchto stránkách.

Kterých typů kotlů VIADRUS se tato povinnost týká?

TYP

KOTLE VIADRUS

Kotle prohořívací

PLUTO

 

EMKA

 

HERCULES U22

 

HERCULES U26

 

HERCULES U26ECO

 

kotle řady VSB

 

kotle řady E

Kotle odhořívací

HERCULES U24

 

HERCULES U28

Kotle zplyňovací (pyrolytické)

HEFAISTOS P1

 

LIGNATOR

 

HERCULES U32

 

VIADRUS P7C

Kotle autom.se šnek. podavačem

VIALING 25

 

HERCULES DUO

 

VULCANUS

 

EKORET

 

WOODPELL

 

HERCULES ECO

 

HERCULES GREEN ECO THERM

 

HERCULES BIO

 

VIADRUS A3W

 

HERCULES U22 Robot

 

HERCULES U26 Robot

Kotle automatické přestavěné

Přestavbová sada U26 na kotel DUO

 

Přestavbová sada U22 na kotel WOODPEL

 

Přestavbová sada U22 na kotel UNO

 

Přestavbová sada U26 na kotel U26 ROBOT

 

Přestavbová sada U22 na kotel U22 ROBOT

Kotel speciální

 

Lokální topidlo s výměníkem

 

Jiný typ spalovacího stac. zdroje

 

 

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Příkon kotle zjistíte, když vydělíte Výkon kotle jeho Účinností.

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. V případě, že ani ten již nevlastníte, obraťte se na nás telefonicky nebo emailem. Kontakty:  telefon     800 133 133 (zdarma Po, St. 9:00-17:00 / Út, Čt a Pá 7:00-15:00),  email:  info@viadrus.cz

Co bude kontrolováno a jaký bude výstup z kontroly?

Výstupem z kontroly bude Protokol. Vzor protokolu, ze kterého je patrno, co vše bude předmětem kontroly, naleznete zde.

 

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého, zaniklého nebo nezjistitelného výrobce?

Kontrolu i těchto kotlů může provést osoba proškolená společností VIADRUS pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Vzhledem k tomu, že kontrola může být prováděna i za provozu kotle, je možné provádět tyto kontroly již nyní.

Mám kotel zakoupený v loňském roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu spalovacího zdroje se týká všech kotlů, tzn. i těch, které budou nainstalovány  v roce 2016. 

Automatické kotle na uhlí a pelety

Jaký je rozdíl mezi kotli HERCULES DUO a VULCANUS?

Hlavní rozdíl je v regulaci, konstrukčně jsou kotle shodné.

Regulace kotle VULCANUS umí navíc od kotle DUO řídit nabíjení akumulační nádrže, kaskádu 2 a více kotlů a komunikovat přes internet.

Proč kotel VIADRUS A3W není určen pro palivo černé uhlí?

Pro dobré fungování kotle a kvalitní spalování s nejvyšší účinností je nutné také kvalitní palivo. Na českém trhu takové palivo (černé uhlí) v požadované frakci v současnosti není. Proto byl tento kotel certifikován jen na dřevěné pelety a hnědé uhlí.

Mohu si přestavbu na automat provést sám nebo to musí provést autorizovaná firma?

Doporučujeme využít služeb instalatérských firem (nemusí být autorizovaná), protože při provádění přestavby se zasahuje do konstrukce kotle.

Spuštění a nastavení regulace ovšem musí provést již autorizovaný servisní technik.

Mohu Přestavbovou sadu U26 na HERCULES DUO použít i na kotel HERCULES U22?

Ne. Přestavbová sada U26 na DUO je určena jen pro kotle HERCULES U26 nebo U26Eco.

Je možné použít automatické kotle v samotížném provozu?

Při pořízení našeho automatického kotle doporučujeme provést zapojení podle námi doporučených hydraulických schémat.

Samotížný provoz není možný.

A3W S25xx - v ceníku máte uvedenu jednu variantu kotle, v SVT jsou uvedeny 3 varianty. Která varianta je uvedena v ceníku a proč je to takto rozděleno?

V ceníku je uvedena varianta A3W S25PB - kotel na pelety a hnědé uhlí. Tuto variantu obdržíte, pokud kotel zakoupíte mimo dotační program

Důvod proč v SVT  pro kotlíkové dotace jsou uvedeny 3 varianty jednoho kotle je, že jsme chtěli umožnit žadatelům možnosti volby.

Pokud nechcete hledat firmu s profesním certifikátem na montáž kotlů na biomasu a smíříte se s nižší částkou na dotaci, můžete volit variantu A3W S25B na hnědé uhlí.

Pokud chcete nejvyšší možnou dotaci můžete volit variantu A3W S25P na pelety, ale montáž musí provést firma s profesním certifikátem pro montáž kotlů na biomasu. Tuto variantu můžete využít v Nové zelené úsporám 2015.

Pokud si chcete pojistit variabilitu paliva můžete volit variantu  A3W S25PB na hnědé uhlí a pelety, ale i u této varianty musí provést montáž firma s profesním certifikátem pro montáž kotlů na biomasu.

Takže stručně řečeno se jedná o jeden kotel s možnosti volby druhu paliva pro dotační program.

Kotle na tuhá paliva – ruční přikládání

Jakou emisní třídu splňují kotle U24, U26 ECO a U28?

Kotel HERCULES U24 je kotel 3. třídy na palivo hnědé, černé uhlí a koks.

Kotel HERCULES U26 ECO je kotel 3. třídy na palivo koks.

Kotel HERCULES U28  je kotel 3. třídy na palivo hnědé a černé uhlí.

V případě použití jiného paliva, na které není kotel certifikován, nebudou splněny emisní požadavky EN 303-5 a nemusí být dosaženo garantovaného výkonu.

Jaký je rozdíl mezi prohořívacím, odhořívacím a pyrolytickým kotlem?

Ve všech třech případech se jedná kotle s ruční dodávkou paliva. U prohořívání a odhořívání je využiváno přirozeného tahu spalovacího vzduchu bez pomocných zařízení (ventilátor).

Prohořívací kotel, je kotel,  v němž probíhá postupné spalování a spaliny procházejí přes vrstvu nespáleného paliva. Jednoduše díky přirozeného tahu zdola nahoru, prohořívá plamen vrstvou paliva.

Odhořívací kotel, je kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva v dolní části kotle. Spaliny odcházejí mimo nespálenou vrstvu paliva. Nespálené palivo se postupně propadá do ohniště. Díky složitějším spalinovým cestám vyžadují tyto kotle velmi dobrý komínový tah.

 

Pyrolytický (Zplyňovací) kotel, je kotel, kde k přívodu spalovacího vzduchu je použito ventilátoru. Kotel má dvě spalovací komory, kde v první se spaluje palivo (dřevo, uhlí) a ve druhé dochází ke spalování těkavých látek a plynů uvolněných při hoření paliva v první komoře.  K pyrolýze (zplyňování) dochází při jakémkoli spalování, ale u prohořívání a odhořívání, k němu dochází živelně. V pyrolytickém kotli je tento proces kontrolován přísunem spalovacího vzduchu pomoci již zmíněných ventilátorů.

 

Který kotel nahrazuje starý kotel HERCULES U22 (U26)?

Kotle HERCULES U22 A U26 byly nejprodávanější kotle ve své době. Zpřísněním emisních požadavků pro kotle na tuhá paliva od roku 2014 byly tyto kotle nahrazeny kotly HERCULES U24, U26 ECO a U28.

V současné době  je již v prodeji kotel HERCULES U32, který splňuje požadavky ČSN EN 303-5 a Zákona 201/2012 Sb. na černé a hnědé uhlí a také dřevo.

Proč není kotel HERCULES U26 určen pro český trh?

Tento kotel nesplňuje emisní parametry 3. třídy dle EN 303-5 a proto od 1.1.2014 nesmíme tento kotel uvádět na český trh.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi úspěšný kotel nejen v ČR, ale i v zahraničí, je tento kotel dodáván na trhy, kde přísná emisní pravidla neexistují.

Jaký je rozdíl mezi kotli HERCULES U26 a U26 ECO?

Rozdíl je v třídě kotle dle EN 303-5 a používaným palivem.

Kotel HERCULES U26 je kotel 1. třídy na palivo dřevo, černé uhlí a koks.

Kotel HERCULES U26 ECO je kotel 3. třídy na palivo koks.

Mohu v kotli HERCULES U24 (U28) spalovat i dřevo?

Odhořívací kotle HERCULES U24 a U28 jsou certifikovány na palivo uhlí a koks (U24) a uhlí (U28). Jako doplňkové palivo lze použít dřevo. Myslí se tím použití dřeva na zatápění a rozhoření hlavního paliva. Používáním dřeva jako hlavního paliva nebudou splněny emisní požadavky 3. třídy.

Jaké rozměry má mít můj komín, aby dosáhl požadovaného komínového tahu?

Komínový tah je velmi důležitým prvkem pro bezproblémový provoz kotle. Každý typ kotle a jeho výkonová varianta vyžadují jiný komínový tah. Pro tah důležitý jak průměr komínového průduchu a jeho výška, ale i jiné faktory (umístění domu v krajině, zástavbě apod.). Doporučujeme konzultovat tento problém vždy s odbornou kominickou firmou. Orientační průměr a výšku komínu můžete také zjistit z grafu.

Jakou výhodu má použití akumulační nádoby?

Hlavní výhoda spočívá v tom, že kotel je provozován na nejvyšší výkon s konstantním teplotním spádem a výkonová nerovnoměrnost odběru otopnou soustavou (od 20 do 100%)  se vyrovnává akumulačním zásobníkem, do kterého se ukládá přebytečné teplo vyrobené kotlem. Pří provozu kotle na nejvyšší výkon se dosahuje zpravidla nejvyšší účinnosti a zároveň i nejnižších emisí, není nutno kotel dusit a zabráníme dehtování a zanášení komínu.

Nejčastější dotazy

Proč kotel VIADRUS?

V dnešní době, kdy zahraniční kapitál ovládá mnoho českých firem vyrábějících topenářské produkty, zůstává VIADRUS, a.s. čistě českou společností.

150 let zkušeností z výroby litinových kotlů, které jsou ověřené užíváním v mnoha českých a zahraničních domácnostech, jsou zárukou dlouhodobé životnosti a kvality. Široký sortiment výrobků umožňuje výběr kotle podle Vašich požadavků.

Za dlouhodobé působení na trhu jsme vybudovali rozsáhlou síť servisních a montážních firem.

Protože našim výrobkům věříme, máme u jednotlivých výrobků jedny z nejdelších záručních dob.

 

Věříme že, koupí kotle VIADRUS se zařadíte mezi další spokojené majitele českého kotle.

Jaký výkon kotle potřebuji?

Dobře nadimenzovaný výkon kotle je jedna z důležitých podmínek jeho bezproblémového provozu. Nejlépe je obrátit se na projektanta vytápění, který je schopen navrhnout jeho optimální výkon.

V případě starších domů, kde se uvažujete o kotli na ruční přikládání, doporučujeme instalaci akumulační nádrže, která optimalizuje provoz kotle a jeho obsluhu.

Jestliže jste se rozhodli ke koupi automatického kotle, doporučujeme kotle s plynulou ekvitermní regulaci, která zamezí přetápění domu, protože kotel v určitém období topí ve výkonu, který je zrovna potřeba.

Velice hrubý odhad potřebného výkonu lze určit z plochy běžné stavby rodinného domu, kdy pro staré nezateplené stavby se může uvažovat se 150 – 160 W/m2, u moderních zateplených domů pak 70 – 80 W/m2.

Jaká je životnost kotlů VIADRUS?

V případě správného doporučeného zapojení kotle do topného systému, používání předepsaného paliva a pravidelné údržby se životnost našich kotlů pohybuje od 20ti do 30ti let. V mnoha případech nás kontaktují zákazníci, kteří používají kotel „VIADRUS“ již ve třetí generaci. U automatických a plynových kotlů, kde velkou roli hraje i elektronické a elektrické vybavení kotle se životnost pohybuje od 15 do 25 let.

Kde koupím náhradní díly na kotle VIADRUS?

Náhradní díly na výrobky VIADRUS jsou prodávány přes partnerské firmy tzv. „servisní gesce“, které je distribuují k zákazníkům přes servisní techniky. Někteří smluvní prodejci jsou schopni náhradní díl dodat přímo konečnému zákazníkovi. V každém kraji je minimálně jedna gesce. Bližší informace získáte na webu nebo zdarma na infolince 800 133 133.

Do jakých emisních tříd spadají kotle VIADRUS?

Připravili jsme pro vás přehled historických i současných kotlů VIADRUS a jejich zatřídění do emisních tříd. Vše je uspořádáno v tabulce, kde první list obsahuje kotle bez emisní třídy a druhý list kotle s emisními třídami. Tabulka v Excelu je ke stažení zde.

Mohu v litinovém kotli použít nemrznoucí směs?

V tomto případě doporučujeme obrátit se na výrobce nemrznoucí směsi, který Vám sdělí, zda jejich nemrznoucí směs je vhodná do systému s litinovým nebo ocelovým kotlem. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho distributorů nemrznoucích směsí, společnost VIADRUS neprovádí zkoušení svých výrobků na odolnost při provozu s nemrznoucí směsí.

Plynové kotle

Kolik plynu ušetřím, když vyměním atmosférický plynový kotel za kondenzační?

Při použití kondenzačního kotle je úspora plynu kolem 15% v porovnání s klasickým plynovým kotlem.

Jaký je rozdíl mezi termostatem OFF-ON a systémem OpenTherm?

Termostat OFF-ON pouze vypíná a zapíná provoz kotle.

OpenTherm je regulační systém, který komunikuje s kotlem a na základě teplotního požadavku v prostoru dává kotli pokyn na plynule snížení nebo zvýšení výkonu. Tzn. optimalizuje výkon kotle s ohledem na potřebu vytápění.  

Radiátory

Proč radiátory VIADRUS?

Dnešní doba nás staví před řadu zodpovědných rozhodnutí, které ovlivní náš život na dlouhou dobu. Není vždy snadné se zorientovat ve všech oblastech, které musíme řešit. Abychom ušetřili váš čas, připravili jsme malý přehled, který vám volbu radiátorů pro vaše nové nebo rekonstruované bydlení usnadní.

 

Rozhodnutí první: litinové nebo plechové radiátory?

Trh je zaplaven pestrou nabídkou dvou základních typů radiátorů – litinových a plechových. Na první pohled vychází lépe radiátory plechové. Mají obvykle nižší pořizovací cenu, jsou relativně úzké a dokonce se o nich tvrdí, že mají rychlejší náběh. Pokud pomineme první dojem a zamyslíme se, situace se začne jevit jinak.

Plechové radiátory
Výhody – nižší pořizovací cena, nižší prostorová náročnost
Nevýhody – krátká životnost, nízká tepelná setrvačnost, „nepřirozená“ distribuce tepla, tuctový laciný vzhled

Litinové radiátory
Výhody – téměř neomezená životnost, vysoká tepelná setrvačnost, přirozená sálavá distribuce tepla, luxusní vzhled
nevýhody – vyšší pořizovací cena, relativně větší prostorová náročnost

 

Závěr: Pokud si budujete dlouhodobé útulné bydlení, kde chcete bez problémů desítky let topit a mít topná tělesa, za která se nemusíte stydět, volte litinové radiátory. Navíc pověra s pomalejším náběhem litinových radiátorů již byla vyvrácena testováním pomocí termokamery. Jak plechová tělesa, tak i otopná litinová tělesa. mají praktický stejný náběh teplot, a to za dobu cca 4 – 5 minut. Jiná situace je ovšem u chladnutí. Zatímco plechový radiátor vychladne za cca 50 minut, litinové těleso na stejnou teplotu vychladne až za více než 2 hodiny.

 

Rozhodnutí druhé: Jaký výrobce je nejlepší?

Že z hlediska životnosti a tepelného komfortu jednoznačně vítězí litinové radiátory, jsme si už potvrdili. Na trhu je však široká nabídka litinových otopných těles. Proč si vybrat právě ty z produkce VIADRUS?

  • VIADRUS je česká firma, jeden z nejstarších výrobců litinových radiátorů na světě, již od roku 1888, přičemž výroba kompletně probíhá v Bohumíně
  • VIADRUS vyrábí kvalitně dle certifikace ISO 9001, přičemž každý radiátor je několikrát během výroby testován a tlakován
  • VIADRUS poskytuje na svá topná tělesa záruku 20 let, faktická životnost je však téměř neomezená
  • VIADRUS má v sortimentu jak tradiční tvary pro běžné bydlení, tak luxusní litinová tělesa používaná v historických nebo naopak supermoderních interiérech, tělesa závěsná i s nožičkami
  • VIADRUS nabízí barevnou úpravu povrchu v desítkách odstínů dle vzorníku RAL, povrch může být patinovaný nebo natur
  • VIADRUS navíc nabízí volitelný počet článků pro radiátory včetně volby horního nebo dolního připojení a stylových retro ventilů, z nichž některé mohou mít i termostatickou hlavici
  • VIADRUS je vám blízko prostřednictvím husté sítě poboček velkoobchodů a montážních a servisních partnerů

 

Závěr: S litinovým radiátorem VIADRUS nemůžete udělat a chybu a tato investice se vám v bohaté míře vrátí jak v životnosti těles, tak v maximálním tepelném komfortu a útulnosti bydlení.

Lze u klasických radiátorů provést spodní připojení?

Ano lze, ale je nutno použít speciální dvoučlánek, který je přizpůsoben pro spodní zapojení. Dvoučlánek pro klasické typy radiátoru je vybaven integrovaným termoregulačním ventilem Danfos.

Co je to „standardní dodávka“?

Standardně jsou tělesa Kalor, Kalor 3, Termo a Styl dodávána v soupravách o 10-ti článcích, avšak po dohodě lze zvolit také jinou velikost soupravy.

Tělesa Kalor, Kalor 3, Termo, Styl  jsou dodávány v základní barvě RAL 7035. Lze dodat i v konečné barevné úpravě dle vzorníku RAL.

Tělesa Bohemia 450/220 a Bohemia R 450/225 jsou dodávána v soupravách na přání a to od 3 do19 článků. U velikosti do 12 článků jsou v sestavě 2 články s nohou. U souprav větších velikosti jsou 3 články s nohou. S důvodu souměrnosti soupravy jsou tělesa nad 12 článků dodávány jen v lichém počtu článků.

Tělesa Bohemia 800/220 a Bohemia R 800/220 jsou dodávány v soupravách o velikosti od 3 do 19 článků. U velikosti soupravy do 10 článků jsou v sestavě 2 nožky, u velikosti 11 článků až 15 článků jsou 3 nožky a u velikosti 15 článků až 19 článků jsou 4 nožky. S důvodu souměrnosti soupravy jsou tělesa nad 10 článků dodávány jen v lichém počtu článků. Tělesa nad 10 článků jsou dodávány v rozloženém stavu.

Tělesa Hellas jsou dodávány v soupravách na přání a to od 3 do 29 článků. U velikosti do 14 článků jsou v sestavě 2 články s nohou. U souprav větších velikosti jsou 3 články s nohou. Z důvodu souměrnosti jsou soupravy nad 14 článků dodávány jen v lichém počtu článků.

Na objednávce je nutno uvést typ růžic, kterými má byt těleso osazeno a číslo barevného odstínu dle RAL.

Mohu si objednat jiné než 10ti článkové těleso?

Ano. Odpověď viz. předchozí dotaz (Co je to „standardní dodávka“?).

Mohu si vybrat jinou barvu než bílou?

Ano. Volit je možno jen dle vzorníku RAL.

Kde najdu výkony radiátorových článků pro jiný tepelný spád než 75/65 stupňů Celsia?

Veškeré technické data včetně výkonů při různých teplotních spádech najdete v Souhrnu technických informací pro projektování litinových otopných těles. Dokument je umístěn na našich webových stránkách.

Jaký použít systém zavěšení radiátorů?

Uchycení otopných těles doporučujeme provést některým z následujících způsobů:

Uchycení otopných těles Bohemia, Bohemia R a Hellas doporučujeme provést postavením na nohy otopného tělesa. Pro typy Kalor, Kalor 3, Termo a Styl doporučujeme úchyty firmy WEMEFA

 

WEMEFA souprava č. 3

Slouží obdobně jako trubkové konzoly k upevnění otopných těles do plných stěn, avšak jejich výhoda spočívá především v podstatně jednodušší a rychlejší montáži (není nutné dodržovat při vrtání otvorů pro konzoly přesné rozměry roztečí a šířky článků v soupravách). Tímto způsobem lze velice snadno upevnit všechny typy a velikosti vyráběných otopných těles.

 

WEMEFA souprava č. 4

Slouží pro upevnění otopných těles do dutých stěn.

 

WEMEFA souprava č. 7

Usazení otopných těles na stojan. Daný způsob je vhodný pro typy otopných těles Kalor, Kalor 3 a Termo, doporučujeme jej použít v místnostech se sádrokartonovými příčkami nebo obklady, příp. všude tam, kde nelze aplikovat upevnění do zdi. Patku stojanu lze upevnit do podlahy přišroubováním nebo zabetonováním např. u velikostí 900/160, 900/70 apod. Při objednávce je nutno specifikovat, o jakou velikost otopného tělesa se jedná.

 

Uchycení pomocí trubkových konzol

Lze použít pro uchycení těles do plných stěn. Toto uchycení je vhodné pro typy Kalor, Kalor 3, Termo a spodní konzola Styl.

Další typy uchycení a potřebný počet uchycení pro různé velikosti těles naleznete v Souhrnu technických informací pro projektování litinových otopných těles, které jsou dostupné na našich webových stránkách.

Pro partnery