Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Vytápění tuhými palivy? Ano, ale už jen ekologicky

01.10.2020

Nezadržitelně se blíží termín 1. 9. 2022, do kdy je nutné vyměnit nevyhovující kotle na tuhá paliva emisních tříd 1 a 2. Jelikož pořízení nového kotle představuje významný zásah do rozpočtu, je dobré nejdříve vzít v úvahu nároky jednotlivých variant vytápění a pečlivě zvážit možnosti, které máte k dispozici.
Pokud se chystáte vyměnit svůj nevyhovující kotel za nový model splňující současné i budoucí legislativní požadavky, zbystřete.

Více
Kotel VIADRUS U22 Economy na uhlí a dřevo

Sestavili jsme pro vás čtyři kroky, které vám pomohou si správně vybrat a ještě k tomu ušetřit prostředky z rodinného rozpočtu.

1/ Vyberte si palivo

Zásadní rozhodnutí, které byste měli před pořízením nového kotle učinit, je zvolit palivo, jímž budete topit. Cena paliva totiž významně ovlivňuje provozní náklady na vytápění. Dnešní nabídka na trhu je pestrá a je na vás, zda zvolíte dřevo, dřevěné pelety nebo se rozhodnete topit uhlím. Zvažte své možnosti, dostupnost a cenu paliva a v neposlední řadě také nároky na skladování.

2/ Zvolte vhodnou výkonnost

Kotel spaluje zvolené palivo účinně, když podává takový výkon, který je ideální pro vytápěný objekt. Znamená to vybrat si výkon kotle podle velikosti prostoru k vytápění a počítat i s tepelnými ztrátami, které každý objekt má. Když je kotel zbytečně předimenzovaný, mnohem výkonnější, než je potřeba, tak dehtuje a jeho účinnost i životnost se výrazně snižuje. To vás stojí zbytečné nervy, ale hlavně vám to může řádně provětrat kapsu. Výpočet nejvhodnější výkonnosti kotle je proto důležitý a odborná topenářská firma by vám s ním měla umět pomoci.

3/ Spočítejte si úsporu

Podobně jako je tomu u spotřebičů v domácnosti, pořízení nového typu kotle znamená úsporu budoucích nákladů. Nové typy kotlů spotřebují méně paliva a spalují ho s větší účinností. Zde je kalkulačka úspor pro zplyňovací kotel U22 Economy.

4/ Spolehněte se na odborníky

Pečlivý výběr by neměl skončit u technických parametrů, ale stejně zodpovědný by měl být i výběr značky/výrobce kotle a firmy, která vám ho odborně namontuje a bude provádět servis. Správná instalace kotle je klíčová pro jeho funkčnost a životnost.

VIADRUS je česká značka. Může se pochlubit více než 130letou tradicí ve výrobě topenářské techniky z litiny. Provozuje vlastní slévárnu i oddělení výzkumu a vývoje. Životnost kotlů VIADRUS se počítá v desítkách let. Je to dáno právě litinou, která je vysoce výhřevná, akumuluje teplo dlouho i po vyhasnutí. Kotel tak šetří vaše náklady na vytápění a díky jeho dlouhé životnosti se vám investice do pořízení kotle brzy vrátí. VIADRUS dokonce poskytuje 10letou záruku na litinový výměník.

Vyberte si kotel VIADRUS na uhlí, dřevo nebo pelety

 

Dlouhý litinový život kotlů VIADRUS

10.09.2020

Životnost litinového kotle VIADRUS se počítá rozhodně v desítkách let. Lze předpokládat, že životnost litinových kotlových článků je i více než 30 let.

Na rozdíl od ocelových kotlových plechů, kde je to řádově menší. Na litinových výměník kotlů VIADRUS poskytujeme záruku 10 let, protože víme, že na naše kotle se můžeme spolehnout. Investice do kvalitního litinového kotle se vám tak vrátí v podobě delší životnosti. Životnost kotle je závislá na používaném palivu a na způsobu provozu.

Více

Při spalování paliva v kotli dochází k přímému kontaktu žhavé vrstvy hořícího paliva s vodou chlazenými částmi kotlového tělesa. Proto je u kotlů voda přiváděna také přímo do roštu, na kterém leží žhavá vrstva paliva. Vodou chlazené rošty jsou z důvodu zvětšení teplosměnné plochy o samotný rošt a přenosu tepla z paliva do vody a současně ochlazení roštu, aby se zvýšila životnost roštu.  Z těchto důvodů je vhodné použít pro kotlové těleso litinový materiál, který vydrží dlouhodobě přímý kontakt s rozžhaveným uhlím a je tak podstatně odolnější oproti běžné oceli.

Při spalování dřeva v kotli hoří dřevo dlouhým plamenem. Je to dáno velkým podílem prchavé hořlaviny. Pro dohoření prchavé hořlaviny musí být spalovací komora dostatečně vybavená žáruvzdornou vyzdívkou, která odcloní plameny od studených stěn komory. Přímý kontakt plamene s vodou chlazenou plochou znamená jeho prudké ochlazení a přerušení hoření uhlovodíků. Projeví se to vysokou koncentrací CO a uhlovodíků ve spalinách a velkým sazením.

Ovšem teplota spalin nesmí poklesnout pod rosný bod (u dřeva cca 70 °C), jinak dojde k vyloučení dehtu a agresivních kondenzátů. Hlavně díky oněm agresivním kondenzátům, které jsou způsobeny kolísáním objemu spalin a teploty kotle je výhodnější pro výrobu kotlových těles kotlů na spalování dřeva použití odolnější litiny.

Vlhkost paliva má vždy vliv na životnost kotle. Při chladných teplosměnných plochách kotle, zejména při roztápění, dochází ke kondenzaci vodních par ze spalin. Pokud palivo obsahuje kyselinotvorné prvky (např. uhlí obsahuje síru), vznikají kyseliny, které při dlouhodobém provozu poškozují materiál stěn kotle. Tato poškození se nejvíce projevují u ocelových kotlových plechů, nejméně pak u litinových článků.

Další výhodou litinového materiálu je vysoká akumulace tepla. Vytvořené teplo se ukládá a vydrží dlouho hřát i po skončení topení. Jak se litinový materiál chová při náběhu a při chladnutí je znázorněno v následujícím videu.

Video - srovnání litinového a plechového materiálu

Vyberte si kotel VIADRUS na uhlí, dřevo nebo pelety

Povinná výměna kotlů od 1. 9. 2022 - otázky a odpovědi

01.09.2020

Jaké kotle je nutné vyměnit a přestat provozovat k 1. 9. 2022?

Od 1. 9. 2022 je zakázáno používat kotle s 1. a 2 .emisní třídou. Tedy 3, 4, 5. emisní třída je povolena.

Více

Jaké kotle je nutné vyměnit a přestat provozovat k 1. 9. 2022?

 
Od 1. 9. 2022 je zakázáno používat kotle s 1. a 2 .emisní třídou. Tedy 3., 4., 5. emisní třída je povolena.

Která legislativa toto nařizuje?

Jde o zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb, který nabyl účinnost 1. 9. 2012. Konkrétně jde o § 41 odst. 16. Tudíž zákaz vstupuje v platnost přesně 10 let od nabytí účinnosti zákona.

Jaká mi hrozí pokuta při nedodržení nařízení?

Vystavujete se riziku pokuty až 50 000 Kč. 

Kdo můžete kontrolovat naplnění nařízení?

Kontrolním orgánem je příslušný obecní úřad.

Co znamenají emisní třídy kotlů?

Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5, která kotle dělí do tříd 1 - 5, dle jejich účinnosti a emisí. Současné kotle jsou vyráběny s emisní třídou 5. Jde o úspornější a ekologičtější kotle. 

Které kotle VIADRUS splňují 5. emisní třídu?

V současné době prodáváme už jen kotle s 5. emisní třídou. Příkladem může být zplynovací litinový kotel U22 Economy, který je na uhlí a dřevo, kotel E22 Economy, který spaluje dřevo, s elektronickým řízením a odtahovým ventilátorem a je možné na něj získat dotace nebo kotel U22 Economy Pellet, což je automatický kotel na pelety s možností získat dotace.

Co je to Ekodesign kotlů?

Jako Ekodesign se označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle nařízení Evropské unie 2015/1189. V Česku se běžně pracuje s emisními třídami kotlů, které přesně specifikují množství a složení emisí kotlů. Oproti emisním třídám ale Ekodesign hodnotí celoroční účinnost kotle.

Ekodesign je pro výrobce závazný od 1. 1. 2020. Od tohoto data budou firmy moci na trh uvádět jen takové kotle, které tuto normu splňují.

 

Co to jsou pelety?

01.08.2020

Topíte vlastním kotlem a přitom chcete dýchat čerstvý vzduch? Chcete se probouzet do vytopené místnosti, aniž byste museli v noci chodit přikládat? Máme pro vás řešení. Jsou jím dřevěné pelety, pro svou nízkou hmotnost a malý rozměr často nazývané “peletky”. Jsou topivem zdravým, tedy šetrným k životnímu prostředí, a přitom komfortním, protože jimi zatopíte v automatickém kotli.

Více
U22 Economy Pellet - automatický kotel na pelety

Pelety se vyrábí slisováním piliny, která vzniká jako odpad při zpracování dřeva. A k peletování jsou vhodné i další vedlejší výrobky dřevozpracujícího průmyslu, jako jsou piliny, hobliny, odřezky a obrusný prach. Jen musí být v přírodním stavu bez jakýchkoliv škodlivých příměsí. Nesmí být opatřeny ochrannými nátěry a nesmí obsahovat syntetická pojiva. A to je první důvod pro volbu certifikovaných pelet, které budou označeny “ENplus A1” – u těch se přísně hlídá vstupní surovina.

Na rozdíl od kusového dřeva ovšem pelety umožňují automatické vytápění, a to díky svým normovaným rozměrům. Většinou je to průměr 6–8 mm a délka 20–30 mm. To znamená, že je možné pro přikládání využít dopravník, který je dopraví v úzké hadici přímo do kotle a vás zbaví nutnosti přikládat. Plně automatizované systémy vytápění (kotle i kamna) mají vysoký obslužný komfort, protože umožňují předzásobení a automatický přívod paliva až k topeništi. To přivítají všichni – od hodně zaměstnaných tátů od rodin přes maminky s dětmi až po babičky a dědečky, kteří potřebují vytopit dům bez fyzicky náročné práce. Šetrné a komfortní topení pro všechny.

Peletováním vzniká zcela nový druh dřevního paliva s vysokou energetickou hustotou a dobrými palivářskými vlastnostmi. Jestli mají skutečně konkrétně ty pelety, které kupujete, vysokou výhřevnost a účinnost při spalování, to za vás zase pohlídá certifikace ENplus A1. S tou si můžete být jisti, že nespálíte zbytečně moc pelet, abyste dosáhli požadované teploty. Pelety se uplatní jak v rodinných domcích a chatách, tak ve větších budovách, jako jsou penziony, restaurace a podobně. Automatické přikládání ušetří práci personálu. Pelety také nepotřebují žádné speciální zacházení při manipulaci, moderní dopravci vám je dovezou až k domu (i v horách) a umožňují snadné a ekonomické skladování.

Čím více máte skladovacích prostor, tím levněji můžete pelety nakoupit, protože je budete moci objednat dopředu za letní ceny na celou topnou sezonu. A proč jsou pelety tak ekologické? Oproti uhlí je to opravdu velký rozdíl, především neobsahují skoro žádnou síru nebo prach a je z nich velice málo popele. Svým rozhodnutím tak můžete znatelně ovlivnit životní prostředí vaší vesnice. Hlavní výhodou je, že pelety nezvyšují obsah C02 . Navíc jsou obnovitelným a lokálním zdrojem vytápění – dřeva je v českých lesích spousta a další pořád roste.

Pelet bude tedy i do budoucna dostatek – už teď dvě třetiny českých pelet vyvezeme do zahraničí, protože domácí poptávka teprve v posledních letech rychle roste. Výhodu vidíme i v ekonomické stránce. Je třeba si uvědomit, že ceny fosilních paliv se dlouhodobě zvyšují, protože zásoby ropy a zemního plynu ubývají a postupně dochází k jejich vyčerpání. Ani zásoby uhlí nebudou stačit na pořád. Kdežto starosti o zajištění potřebného množství dřevních pelet jsou v našich končinách neopodstatněné. Tato výhoda vede také k rychlejší návratnosti investice do nových peletových kotlů, na které vám navíc přispívá stát z různých dotačních programů, protože má zájem na tom, aby se ovzduší v České republice zlepšovalo. Jak s peletami začít? Začít je potřeba s automatickým kotlem nebo krbovými kamny, které mohou kromě ústředního vytápění zabezpečovat také ohřev vody v domácnosti. Počáteční investice se vyplatí – s dřevěnými peletami každý měsíc ušetříte oproti vytápění elektřinou nebo plynem 10–25 %. Kotle mají vysokou účinnost, jsou ekologicky šetrné a opravdu nenáročné na obsluhu. Pokud chcete ušetřit už v následující topné sezoně, měli byste zvážit pořízení kotle nejpozději v říjnu.

VIADRUS - Automatický kotel na pelety VIADRUS - U22 Economy Pellet

 

 

1-5
Pro partnery