Technologie

Naše prášková lakovna je vybavena automatickou linkou IDEAL LINE a lakovací automatickou kabinou GEMA pro elektrostatické nanášení práškových lakovacích hmot a následné vytvrzení při teplotě 140-220°C. Umíme aplikovat jak základní vrstvy s obsahem zinku, tak finální ochranné vrstvy. Při nástřiku jedné vrstvy umíme spolehlivě dosáhnout tloušťky 30–120 µm (dle technického listu použité barvy).

Pro dosažení co nejvyšší kvality a trvanlivosti povrchové úpravy nalakovaných dílů klademe velký důraz na kvalitní přípravu povrchu před lakováním. Chemická předúprava se provádí tlakovým postřikem ve čtyřech zónách - chemické odmaštění (železité fosfátování), oplach vodou, oplach demi vodou a pasivace.

Nabízíme také mechanickou úpravu povrchu tryskáním ve vlastním tryskacím zařízení. Možnost swwepování žárově zinkovaných dílu.

Maximální rozměry lakovaných dílů:
- konstrukce: 2 x 2 x 0,6 m
- tyčový materiál: 6 m

Maximální hmotnost jednoho dílu:
- 130 kg (příklad: plotové brány, konstrukce apod.)

Rychlost posuvu linky:
- V závislosti na tloušťce lakovaného materiálu: Max - 2,8 m/min

Obecný popis:

Předúprava povrchu je důležitou součástí celého nátěrového systému. Je na místě tvrdit, že předúprava povrchu má významný vliv na přilnavost barvy k povrchu součásti. Tím se podílí na celkovém vzhledu, odolnosti a životnosti laku. Z kovových materiálů se odstraňují nečistoty (např. odmaštění), upravuje přilnavost (např. tryskání) nebo prodlužuje antikorozní ochrana (např. fosfátování).

Tryskání - pískování

Otryskáváním je povrch vystaven tryskacímu materiálu, který je unášen silným proudem vzduchu. Povrch je pak zbaven koroze, nečistot, ale také dochází k jeho zdrsnění, což výrazně zlepšuje přilnavost pro barvy a tím snižuje náchylnost ke korozi. Přílišné zdrsnění je ovšem taky nežádoucí, pak jsou vrcholky struktury tryskaného podkladu zakryty jen malou vrstvou barvy z důvodu vytvoření Faraday klece ve výčnělcích nerovností. Materiálem pro tryskání se používá křemičitý písek, ocelové broky, korund, ale mohou to být taky drtě z ovocných pecek, plasty, sklo, struska, apod. Jejich použití je různé a také mají své omezení např. nedoporučuje se ocelový tryskací materiál k tryskání hliníku (mohl by nastartovat korozi hliníku) Pro tryskání hliníku je nejvhodnější korund a dá se použít i písek. Velikost částic tryskacího materiálu je 0,4-0,8 mm a používáním se zmenšuje. Proto jsou drobné částice oddělovány spolu s otryskaným odpadem v cyklonech.

Pro srovnání, předúpravou kartáčováním lze dosáhnout životnosti nátěru 2,9 roku, stejný nátěr, ale předúprava chemickým mořením pak umožní životnost 10 let, tryskání 11 let a více.

Fosfátování

Fosfátování se používá pro ocelové, zinkové, ale i hliníkové povrchy. Při fosfátování se využívá schopnosti některých kovů (Fe, Zn, Mn) vytvářet primární, sekundární nebo terciární fosforečnany těchto kovů ve dvojmocné formě. Trojmocný existuje pouze fosforečnan železitý, který je ze všech nejméně rozpustný. Fosfatizace probíhá působením kyseliny fosforečné na kov, kdy vznikají nerozpustné fosforečnany chemicky vázané do krystalické mřížky kovu. Chemické složení fosfatizačních lázní se liší podle kovu, který se má takto upravovat. Pro úspěšné fosfátování je nutné dodržovat předepsanou teplotu v rozmezí +/- (5 -8) °C a koncentraci roztoku. Proces fosfátování oceli, ať železitého nebo zinečnatého by sám osobě probíhal při teplotě 90°C asi 20-30 minut, proto se urychluje různými oxidačními činidly (dusičnany, chlorečnany) v jejichž důsledku se při teplotě 30-70°C může zkrátit potřebná doba při ponoru na 5-10 minut, při postřiku na 1-3 minuty. Množství vyloučeného fosfátu se pohybuje v rozmezí 0,5-8,0 gramů fosfátu na m2, tedy cca 0,25-4,0 (mikro)m. Vyšší vrstvy můžou být křehké a způsobit tak horší přilnavost barvy u mechanicky namáhaných výrobků.