Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Politika integrovaného systému managementu VIADRUS

VIADRUS a.s. používá integrovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu pro vývoj a výrobu kotlů, radiátorů, topenářských produktů, odlitků ze šedé litiny a odlitků z oceli a neželezných kovů a dále používá systém managementu kvality pro práškové lakování.

Cílem naší politiky je respektování zájmů zákazníků, spotřebitelů, vlastníků, dozorových orgánů, občanů, externích poskytovatelů, partnerských organizací ale i našich pracovníků a vrcholového vedení ve výzkumu a vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu a služeb VIADRUS a.s. a zároveň trvalé zvyšování kvality a dodržování i zefektivňování ochrany životního a pracovního prostředí v souladu s požadavky právních předpisů a jiných závazných požadavků, aniž by byly překračovány plánované materiálové, finanční nebo personální zdroje a možnosti VIADRUS a.s.

 

Vedení VIADRUS a.s. chce v oblasti systému managementu kvality (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS), resp. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dosáhnout těchto záměrů:

 • aby zákazník díky kvalitě dodávek, organizaci a činnostem, kterými se VIADRUS a.s. projevuje vůči svému okolí, získal a udržoval přesvědčení, že je schopen dodávat výrobky a poskytovat služby v požadované kvalitě, v přiměřené ceně, v dohodnutém množství, ve správném čase a při respektování požadavků právních předpisů a jiných závazných požadavků,
 • trvale posuzovat účinky a vlivy na životní prostředí nejen každého našeho výrobku, ale i výrobní činnosti a každé nové technologie i každé naší podnikatelské činnosti s ohledem na vznik případných environmentálních dopadů a rizik a i preventivně se těmto rizikům vyhýbat,
 • dbát prevence vzniku úrazů a poškození zdraví,
 • udržováním a zvyšováním dohodnuté kvality i environmentální úrovně rozšiřovat oblasti obchodu v určených druzích výrobků do zájmových teritorií,
 • plnit přijaté závazné povinnosti vůči relevantním zainteresovaným stranám.

Pro dosažení uvedených záměrů se vedení VIADRUS a.s. zavazuje, že:

 • bude sdělovat pracovníkům VIADRUS a.s. důležitost plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, požadavků právních a jiných závazných požadavků i požadavků interních předpisů,
 • bude udržovat a rozvíjet certifikované systémy managementu kvality a environmentálního managementu podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO14001,
 • zajistí potřebné lidské, finanční, informační a ostatní zdroje pro udržování a rozvíjení integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu,
 • nebude činit žádná rozhodnutí nebo opatření, která by jakýmkoliv způsobem mohla působit proti stanovené úrovni kvality a spokojenosti zákazníků a ostatních zainteresovaných stran nebo nepříznivě ovlivňovala životní prostředí,
 • bude soustavně sledovat a hodnotit požadavky zákazníků marketingovým průzkumem a komunikováním se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami a při inovaci svých výrobků a služeb bude vycházet z takto zjištěných současných i budoucích požadavků zákazníků (a ostatních zainteresovaných stran) i z hodnocení vývojových trendů,
 • bude hledat účelné a perspektivní formy spolupráce a kooperace s jinými výrobci a zájmovými podnikatelskými subjekty i subdodavateli k rozšíření našeho nabídkového řetězce zákazníků a posílení udržitelného rozvoje VIADRUS a.s.,
 • bude podporovat vývoj nových výrobků a technologií,
 • bude dbát na bezpečné a spolehlivé provozování technologií a zařízení, snižovat míru rizika u technicko-organizačních postupů a operací a vytvářet bezpečné pracovní podmínky při řízení všech aktivit s důrazem na ochranu pracovníků a minimalizaci vlivu činností na životní prostředí,
 • využívání přírodních zdrojů bude provádět šetrně především hospodárným využíváním paliv a energií,
 • bude průběžně snižovat výskyt odpadů ze svých výrobních činností při respektování objektivního stavu vyspělých technologií a požadované stability kvality výroby,
 • bude dbát na průběžné monitorování a snižování zatížení ovzduší emisemi a chránit vodní zdroje před znečištěním z našich výrobních činností,
 • bude vyzývat naše subdodavatele a smluvní partnery k prokazování vyšší environmentální uvědomělosti a formou řízené spolupráce působit na zvyšování jejich povědomí ke kvalitě a ochraně životního prostředí,
 • trvalou vzájemnou komunikací se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami dosáhneme lepšího pochopení chování VIADRUS a.s. vůči životnímu prostředí,
 • zlepšování pracovního prostředí, bezpečnosti práce a posilování pozitivního vztahu pracovníků VIADRUS a.s. ke své práci bude chápat jako součást firemní kultury,
 • zajistí potřebná školení v oblasti zabezpečování QMS a EMS (BOZP) pro získání a udržování kompetence pracovníků,
 • bude vytvářet mezi všemi spolupracovníky spojení, které spočívá na poctivosti, důvěře, spolupráci a potřebném řešení problémů,
 • tyto záměry a závazky vedení bude rozpracovávat do konkrétních cílů kvality a environmentálních cílů, resp. cílů BOZP a navazujících úkolů, které bude pravidelně přezkoumávat v rámci přezkoumání QMS a EMS vedením,
 • bude neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu a to využíváním politiky integrovaného systému managementu, cílů kvality a environmentálních cílů, výsledků z auditů, analýzy dat, opatření k nápravě a přezkoumání integrovaného systému managementu vedením VIADRUS a.s.

Vedení VIADRUS a.s. od svých pracovníků očekává:

 • ztotožnění se s politikou integrovaného systému managementu a aktivní účast při realizaci politiky a cílů kvality a environmentálních cílů, cílů BOZP,
 • dodržování všech řídicích aktů, jimiž je QMS a EMS (BOZP) popsán,
 • aktivní účast na vzdělávacích akcích z oblasti QMS a EMS (BOZP),
 • aktivní zapojení při neustálém zlepšování své činnosti,
 • aktivní zapojení při zvyšování efektivnosti QMS a EMS (BOZP).

 

Pro partnery