StaticImg
Vážení zákazníci, i v rámci EU platí, že jednotlivé země mají problematiku vytápění řešenu vlastními zákonnými normami. Z toho důvodu nemusí výrobky značky VIADRUS dovezené do České republiky z jiných zemí odpovídat zákonným normám platným na českém trhu. Proto vám doporučujeme nakupovat výrobky značky VIADRUS pouze v té zemi, v níž hodláte tyto výrobky používat. Dále vám doporučujeme, abyste si při nákupu tohoto zboží (zejména při nákupu prostřednictvím internetu) ověřili například podle výrobního štítku, pro který trh je výrobek určen.

Slovníček pojmů

A
AAO

Airbox All-In-One - optimální dělení spalovacího vzduchu. Optimální rozdělení množství spalovacího vzduchu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování vzduchu v místech, kde ještě může dojít k přeměně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku neškodný oxid uhličitý CO2. Maximálně komfortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku umístěnému na chladném místě.

akumulační nádrž

Zásobník, který slouží k akumulaci nadbytečného tepla z topného zařízení. Slouží především k optimalizaci hospodaření tepelnou energií u kotlů na tuhá paliva, pyrolytických kotlů a ostatních nízkopotenciálových nebo naopak obtížně regulovatelných zdrojů tepla.

anuloid

Anuloid, neboli termohydraulický rozdělovač, je v principu předimenzovaný zkrat kotlového okruhu, který zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy. Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability primárního okruhu. Eliminuje se tak přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím provozních charakteristik trojcestných směšovacích ventilů sekundáního okruhu topné soustavy.

APTT

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) již od roku 1992 sdružuje výrobce teplovodních kotlů, krbů a topidel na všechny druhy paliv, výrobce otopných těles a výrobce a prodejce měřící a regulační techniky pro vytápění. Jejími členy je většina významných domácích firem z oboru.


B
barvy RAL

Sada barev RAL je světově uznávaným standardem pro určení stupnice barevných odstínů. Hojně se využívá v průmyslové výrobě, například ke stanovení správné barevnosti produktů.

biomasa

Obnovitelný zdroj energie tvořený zbytky organických látek. Nejběžnější formou biomasy pro spalování je kusové dřevo, lisované brikety z dřevních pilin, dřevní pelety, biooleje, atd.

brikety

Jde o mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál, který může mít formu válečku o různém průměru, kvádru či kostky. Tvar briket je pro samotný proces spalování nepodstatný, ovlivní spíše skladování. Obvykle bývají takto slisovány hořlavé materiály jako je uhelný prach nebo biomasa (piliny, dřevní drť, atd.).


C
CWT

Clean Wood Technology - technologie čistého spalování dřeva. Unikátní technologie spalování dřeva včetně využití takto vzniklé energie vytvořená společností VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribuci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro účinné a co možná nejdokonalejší spálení emisí škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.


Č
ČSN EN 303-5

Norma vydaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Definuje terminologii, požadavky, zkoušení a značení kotlů pro ústřední vytápění o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW.


D
dochlazovací smyčka

Jde o bezpečnostní zařízení, které zabraňuje přehřátí kotle a následným možným škodám na zdraví nebo majetku. Slouží zejména v případech, kdy dojde k výpadku elektřiny a tím i oběhového čerpadla, které přestane odvádět z výměníku zahřátou vodu. Dle předpisů je povinnou součástí nových kotlů od roku výroby 2003.


E
ekodesign
Evropská komise v rámci projektu Ekodesign vydala tzv. Nařízení Komise 2015/1189, které se týká kotlů na pevná paliva do 500 kW. Tento dokument zavádí pro kotle nově uváděné na trh v EU od 1. 1. 2020 emisní limity a požadavky na účinnosti, které jsou podobné požadavkům na třídu 5 dle EN 303-5 (ovšem nejsou shodné).
ekonomizér

Zařízení sloužící ke zvýšení účinnosti kotle. Jde o výměník využívající tepla spalin k předehřívání napájecí vody. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami.

ekvitermní regulace

Systém regulace teploty topné vody navázaný na venkovní teplotu. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

emise

Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce emisí v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

emisní třída

Podle normy ČSN EN 303-5 jsou kotle na tuhá paliva rozděleny do tzv. emisních tříd (1-5). Klíčem pro zatřídění je účinnost kotle a jeho emise. Po roce 2022 bude možné provozovat pouze kotle 3.-5. emisní třídy.

expanzní nádoba

Zachycuje změny objemu vody v soustavě způsobené změnou teploty kvůli teplotní roztažnosti kapalin a zabraňuje tím přílišnému nárůstu tlaku v topné soustavě. Udržuje přetlak v soustavě v požadovaných mezích.


F
FLW

Flue Gas Long Way Systém - technologie zpomaleného průchodu spalin. Systém zaručuje maximální možné setrvání spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se předá značná část tepla do stěn kamen a tím i do místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v domácnosti.

fosilní paliva

Souhrnné označení pro různé druhy uhlí. V širším slova smyslu zde patří i ropné produkty.

FSO

Flexibilní systém odkouření kondenzačních kotlů VIADRUS.


G
gravitační systém

Gravitační systém neboli samotíž využívá k oběhu vody v otopné soustavě pouze fyzikální zákony, obejde se tedy bez čerpadla nuceného oběhu.


H
hořák

Zařízení v kotli sloužící k řízenému spalování paliva a jeho přeměněna tepelnou energii.

hybridní kotel

Kotel určený pro kombinované spalování uhlí a biomasy. Obvykle se takto označují automatické kotle určené pro spalování hnědého uhlí a dřevních pelet.


I
inteligentní dům

Jde o dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní dům reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Často se také používají termíny jako "digitální domácnost", "digitální dům" nebo "chytrý dům". Jádrem je systém hospodaření s energiemi. Systém (např. Synco living) vám umožní řídit vytápění, ventilaci a klimatizační jednotky a pohodlně zapínat a vypínat elektrické spotřebiče. Systém vám také ukáže, která okna jsou otevřená, sdělí vám aktuální venkovní teplotu, atmosférický tlak a nabídne snadný a pohodlný způsob ovládání světel a rolet. Jednoduše zobrazí údaje o spotřebě tepla, chladu, studené a teplé vody, plynu a elektrické energie. Do inteligentních domů lze využít například kotle VIADRUS Claudius K2 nebo VIADRUS K5.


J
jmenovitý výkon

Jde o největší trvalý výkon kotle, pro který byl vypočten a postaven. Při tomto výkonu nemusí být automaticky dosaženo nejlepších parametrů (např. nejvyšší účinnosti).


K
komínový tah

Jde o komínový efekt, kdy díky rozdílným teplotám, hustotě a vlhkosti vzduchu uvnitř a vně budovy dochází k proudění vzduchu, kdy teplejší stoupá vzhůru. Intenzita tohoto procesu je dána kromě míry rozdílu uvedených veličin též průměrem a výškou komínového tělesa.

kondenzační kotel

Kondenzace je fyzikální proces, při kterém dochází ke změně skupenství z plynu na kapalinu při současném uvolňování tepla. Přímo uvnitř kotle ve speciální nádobě dochází ke kondenzaci páry ze spalin. U běžných kotlů tato pára uniká odkouřením do ovzduší, v kondenzačních kotlech se její teplo odebere a využije se ke zvýšení jeho účinnosti.

kotlíkové dotace

Příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech administrovaný krajskými úřady. Jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí. Lze je použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

KSO

Koaxiální systém odkouření kondenzačních kotlů VIADRUS.

kulový ventil

Je to mechanické zařízení regulující průtok kapalin potrubím. Pracovní prvek kulového kohoutu je provrtaná koule nebo spíše prstenec s vnější kulovou plochou.


L
litina

Slitina železa s uhlíkem, jejíž velkou předností je velmi vysoká odolnost proti teplotě a tlaku. Kvůli vysoké životnosti litinových produktů na ně lze poskytovat záruky až v řádu desítek let.


M
modulovaný výkon

Modulace je plynulá regulace výkonu kotle v rozsahu jeho minimálního a maximálního výkonu.


N
Nová Zelená úsporám

Dotační program vyhlášený pro roky 2014 až 2020. Detaily viz dotační program Zelená úsporám.

nucený oběh

Otopný systém, kde je teplonosné médium soustavou pumpováno pomocí čerpadla, čímž je zajištěna vyrovnaná a rychlá cirkulace. Obvykle se používá, pokud je výškový rozdíl mezi topnými tělesy a kotlem příliš malý.


O
odhořívací kotel

Odhořívací kotel je spalovací zařízení, ve kterém dochází k postupnému spalování (odhořívání) paliva ve vrstvě plynule doplňované, přičemž spalování probíhá ve spodní části a spaliny neprochází přes vrstvu paliva.

odtahový ventilátor

Elektromechanický prvek, kterým je vytvářen a regulován odtah spalin z kotle. Tvoří podtlak v ohništi a poskytuje vyšší kontrolu nad spalovacím procesem.

ořech 2

Tříděné hnědé uhlí z českých dolů určené pro automatické kotle na tuhá paliva. Zrnitost takového paliva je 10 až 25 mm, je tedy použitelné v automatických kotlech se šnekovým podavačem.

OTD

Obchodně-technická dokumentace je soubor informací k produktu v podobě návodu a technických údajů, které jsou obvykle integrovány v jednom dokumentu.

otočná retorta

Druh retorty, která při spalovacím procesu rotuje a tím zamezuje vzniku spékanců při spalování méně kvalitního paliva.


P
pelety

Jde o obvykle malé, slisované kousky libovolné hmoty biologického původu nejčastěji válcovitého tvaru. Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv. Nejrozšířenější a pro kotle VIADRUS doporučené jsou dřevní pelety z lisovaných dřevěných pilin. Vyrábí se rovněž agropelety, které jsou tvořené lisovanými zbytky slámy, senem, otrubami, atd.

prohořívací kotel

Prohořívací kotel je spalovací zařízení, ve kterém dochází k postupnému spalování (prohoření) vloženého paliva, přičemž vzniklé spaliny prochází skrz vrstvu paliva.

přestavbová sada

Zařízení dodatečně montované ke kotli, které výrazně zlepšuje jeho emisní parametry a umožní provoz kotle i po roce 2022. Obvykle doplňuje ke kotlům s ručním přikládáním automatický provoz na pelety nebo pelety a uhlí.

příruba

Příruba je zesílený okraj trubky nebo jiné součásti, který je určený pro spojení s jinou částí. Příruba trubky má většinou tvar mezikruží. V něm jsou vyvrtány otvory pro spojení šrouby s přírubou druhé trubky.

PSO

Pevný systém odkouření kondenzačních kotlů VIADRUS.

pyrolýza

Pyrolýza je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise.


R
retorta

Retorta neboli retortový hořák je součástí moderních automatických kotlů na tuhá paliva, kde fungují na principu suché destilace. V podstatě jde o uzavřenou žáruvzdornou rouru, v níž se ohřívá materiál bez přístupu vzduchu.

revize kotlů

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost pravidelně realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016. Revizi (kontrolu) realizuje certifikovaný revizní technik stanovený výrobcem kotle. Seznam revizních techniků VIADRUS naleznete zde.


Ř
řídící jednotky

Jde o moderní elektronická zařízení pro ovládání automatických kotlů na tuhá paliva, automatických peletových kamen nebo plynových kotlů. Jednotka využívá moderní technologie a kontroluje spalovací proces. Ovládání je velmi jednoduché a probíhá prostřednictvím intuitivního menu.


S
sezónní energetická účinnost

Je to váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a dále také statická tepelná ztráta.

SFŽP

Zkratka pro Státní fond životního prostředí České republiky určený pro ochranu životního prostředí. Zároveň spravuje seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech (tzv. SVT kódy pro program Nová zelená úsporám a tzv. „kotlíkové dotace“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020).

 

spalinový ventilátor

Elektromechanický prvek, kterým je vytvářen a regulován odtah spalin z kotle. Tvoří podtlak v ohništi a poskytuje vyšší kontrolu nad spalovacím procesem.

spaliny

Jde o směs plynných a tuhých látek, která uniká do ovzduší při procesu spalování, například v kotlech. Produkce spalin v tepelných zařízeních je přísně regulována evropskými normami a spalovací zařízení jsou tak roztříděna do emisních tříd.

SZÚ

Zkratka pro Strojírenský zkušební ústav v Brně, státní podnik. Jde o akreditovanou zkušebnu mimo jiné pro topenářskou techniku. Na základě svých náročných testů vydává certifikáty ke zkoušeným produktům. Certifikát informuje konečného zákazníka, že daný výrobek byl vyzkoušený a certifikovaný důvěryhodným a silným certifikačním orgánem s širokou mezinárodní působností. Certifikáty ze zkušebny v Brně patří díky své spolehlivosti a serióznosti mezi jedny z mála uznávaných i v Západní Evropě. Doporučujeme při nákupu kotlů vybírat takové, které jsou certifikovány právě SZÚ v Brně.

 


Š
šnekový podavač

Zapouzdřené zařízení ve tvaru šroubovice sloužící k automatické přepravě paliva (typicky dřevních pelet nebo uhlí menší frakce) ze zásobníku do spalovací komory kotle nebo kamen.


T
tepelná ztráta

Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelné energie (tepla na vytápění), která z objektu uniká prostupem tepla skrz stěny, zářením přes průsvitné konstrukce (typicky okna) a větráním.

tepelný výměník

Výměník je zařízení, kde dochází k předávání tepla ze spalin do teplovodného média sloužícího k vytápění objektů nebo ohřevu užitkové vody. Efektivita tohoto procesu závisí na konstrukci amateriálu výměníku.

teplotní spád

Jde o rozdíl teploty topné a vratné vody. Podle tohoto údaje se projektuje velikost radiátorů. Čím má topná voda nižší teplotu, tím menší množství tepla pojme a následně přes radiátory vyzáří do vytápěného prostoru a radiátory pak musí mít větší plochu.

termokamera

Termokamera je zařízení, které umožňuje viditelně zobrazit infračervené záření objektu a určit tak orientačně místa největších úniků tepla.

termostatický ventil

Je to speciální armatura (ventil), která využívá fyzikálních zákonů k regulaci tepelného výkonu otopných těles (např. litinových radiátorů) v systémech vytápění. Klíčovou roli hraje tepelná roztažnost kapaliny v těle ventilu, která změnou tlaku na kuželku dle teploty v místnosti ventil otevírá nebo zavírá.

trojcestný ventil

Je to mechanické zařízení regulující průtok kapalin potrubím. Trojcestný nebo vícecestný kohout propojuje různá potrubí a směruje tekutinu do různých směrů.


Ú
účinnost

Energie dodávaná ve formě paliva do kotle je vždy vyšší, než energie ve formě získaného tepla. Účinnost je tedy poměr mezi energií vloženou a získanou. Obvykle se uvádí v procentech a s výjimkou kondenzačních plynových kotlů nepřesahuje 100 %. Obecně platí, že čím vyšší je procentuální účinnost, tím výhodnější je provoz takového zařízení.


V
vodou chlazený rošt

Jde o pevné řešení roštu, na kterém leží vrstva žhavého paliva. Jejím přímým kontaktem s roštem probíhá nejintenzivnější přenos uvolněného tepla. Ochlazování roštu vodou jej též chrání před zapékáním.

výměník

Výměník je zařízení, kde dochází k předávání tepla ze spalin do teplonosného média sloužícího k vytápění objektů nebo ohřevu užitkové vody. Efektivita tohoto procesu závisí na konstrukci a materiálu výměníku.


W
web

Verze řídící jednotky Siemens Climatix určená pro dálkovou správu kotle přes internet prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu.


Z
Zelená domácnostiam

Národní slovenský projekt pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie pro rodinné a bytové domy, podobný českému programu Zelená úsporám.

Zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.

zplyňování

Zplyňování je termický proces, poři kterém docházi k přeměně biomasy na produkty s vyšší energetickou úrovní (především plyny nebo oleje). V uzpůsobených kotlích pak dochází k pyrolytickému spalování biomasy, které přináší vyšší účinnost procesu a nižší emise.

 

Pro partnery